Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Конституирани са конкурсните комисии за провеждане на конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

15 март 2019 година

Днес, 15.03.2019 г. бяха конституирани двете конкурсни комисии, по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/30.01.2019 г. г., /обн. в ДВ, бр. 10/01.02.2019 г./ конкурс за 20 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.

След проведено обсъждане, за председатели на комисиите бяха избрани, както следва:

         - Първа конкурсна комисия – Мая Кипринска-Гьошева - следовател в НСлС и

         - Втора конкурсна комисия -  Стефан Петров – следовател в НСлС.

Броят и поименният състав на конкурсните комисии бяха определени чрез жребий с решение на Прокурорската комисия по протокол № 6/20.02.2019 г.

С решение на Комисията по атестирането и конкурсите до писмения изпит са допуснати всички 723 кандидати подали заявление за участие в конкурса.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд