Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА И „СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА И „СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА“

Уведомяват се всички участници по обявените, с решения на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №30/21.11.2018г. и протокол №31/28.11.2018 г./обн. ДВ бр. 100/04.12.2018 г./, конкурси за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура и „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура“, че на писмените изпити, насрочени, както следва :

 - ЗА „СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА - 18 март 2019г. /понеделник /, 9:00 ч., сградата на Националния институт на правосъдието, ул. "Екзарх Йосиф" № 14, зала № 32 и зала 42;

- ЗА „ПРОКУРОР“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА - 20 март 2019 /сряда/, 9:00 ч.сградата на Националния институт на правосъдието, ул. "Екзарх Йосиф" № 14, зала № 32,

кандидатите следва да спазват реда и условията за провеждане на писмените изпити, регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр.17/21.02.2017 г.). Кандидатите ще се допускат в залите от 8:15 ч., след представяне на лична карта, входящ номер и полагане на подпис в присъствен списък.

Съгласно Наредбата, в изпитната зала НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явяващите се на изпита кандидати следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин, непозволяващ ползването й.

Организаторите по провеждането на конкурса нямат ангажимент за осигуряване съхранението на мобилни телефони или други технически устройства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд