Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Възможностите за достъп на адвокатурата до Единния портал за електронно правосъдие, както и за осигуряване на свързаност с Единната информационна система на съдилищата обсъдиха на среща представители на Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет

18 март 2019 година

Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев се срещна с адв. Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, заместник-председателя адв. Людмил Рангелов и главния секретар адв. Стефка Въжарова.

Коментирани бяха възможностите за достъп на адвокатурата до Единния портал за електронно правосъдие, както и за осигуряване на свързаност с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), която ще бъде реализирана с изпълнението на проекта „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

Обсъдени бяха възможностите за осигуряване на дистанционен достъп на адвокатите до електроните дела, за предявяване на волеизявления и доказателства по електронен път чрез ЕИСС, както и за осигуряване на достъп на Електронния портал за електронно правосъдие до Единния регистър на адвокатите.

В хода на разговорите бяха коментирани предприетите до момента действия в изпълнение на § 152, чл. 1 и чл. 2 от АПК, според които в срок до 10.10.2019 г. ВСС трябва да създаде техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 за известяване на електронните си адреси по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис. От своя страна адвокатите трябва да заявят пред ВСС, обстоятелствата подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 от АПК.

Уточнено бе на 26.03.2019 г. (вторник) да се проведе среща между IT специалистите на Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет във връзка със съвместните действия на двете институции.

Представителите на Висшия адвокатски съвет поеха ангажимент своевременно да предоставят информация при констатирани системни проблеми в органите на съдебната власт, касаещи затруднен достъп до съдебните сгради и упражняване правомощията на адвокатите.

Представляващият ВСС акцентира върху стратегическите цели на Съвета до края на мандата му, сред които въвеждане на електронно правосъдие, решаване на проблема със сградния фонд за органите на съдебната власт в гр. София, приключване на облигационните спорове за предложения терен в гр. Варна, на който да се построи нова Съдебна палата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд