Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Мирослав Стефанов Христов за административен ръководител на Районен съд – Силистра

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Мирослав Стефанов Христов за административен ръководител – председател на Районен съд – Силистра.

Той има над 18 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт.

Мирослав Христов кандидатства за длъжността, мотивиран от натрупания дългогодишен опит в органите на съдебната власт като съдия в Районен съд – Силистра, а преди това в Районен съд – Дулово, и като следовател в Окръжна следствена служба – Силистра. Той посочва също придобитите административни умения при заместване на председателя на съда, изградените добри взаимоотношения с колектива и своето желание да допринесе за усъвършенстване и надграждане на дейността на институцията. Като основна цел за развитие на съда набелязва повишаване на качеството на правораздаване и стриктно спазване на принципите за безпристрастност, справедливост, достъпност, ефективност, публичност и равенство на страните, които приема за гаранция за обществено доверие. Негови приоритети ще бъдат също подобряване на общата организация и извършваните от съда административни услуги, подборът и управлението на кадрите в съдебната администрация. Кандидатът поставя акцент върху необходимостта от модернизиране и обновяване на материалната база, на техническата и информационната обезпеченост, на воденето на стриктна финансова политика. За улеснение на гражданите той предвижда поставяне на ПОС-устройство за заплащане на държавните такси и улесняване на достъпа до сградата за хората в неравностойно положение.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Боян Новански, Вероника Имова,  Атанаска Дишева, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков – членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, както и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те поискаха информация за високата натовареност на гражданските съдии и предвидените мерки за намаляването ѝ, управлението на делата и специализацията на съдиите, относно командирован магистрат и възможността за оптимизиране на съдийските длъжности. Поставени бяха също въпроси за вътрешните правила за работа и взаимодействието с Общото събрание на съдиите, компетентността на съдебните служители и намеренията за модернизация на съда.

Подкрепа към кандидатурата на съдия Христов заявиха Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров – членове на колегията, които посочиха притежаваните от него много добри професионални качества и умения, задълбоченото му познаване на дейността на институцията и нейното администриране, както и получената подкрепа от Общото събрание на съдиите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд