Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Мариана Митева Маркова за административен ръководител на Районен съд – Сливница

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Мариана Митева Маркова за административен ръководител – председател на Районен съд – Сливница.

Тя има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В Районен съд – Сливница работи от 2006 г., а с решение на Съдийската колегия на ВСС от 06.11.2018 г. в момента изпълнява функцията на административен ръководител – председател на съда.

Кандидатства за длъжността въз основа на придобития управленски опит в областта на човешките ресурси, решаването на текущите проблеми, техническата и бюджетната му обезпеченост, както и правораздавателната дейност на съда. Мотивиращи за нея са доверието и подкрепата на магистратите и съдебните служители. Предвид постигнатите от Районен съд – Сливница добри резултати в съдебната дейност, съдия Маркова набелязва цели и мерки, гарантиращи запазването на успешните практики и усъвършенстване на съществуващата организация на работа. Основните ѝ приоритети са правилно, законосъобразно и срочно правораздаване, оптимизиране на управлението на съда за постигане на ефикасност, експедитивност, навременност и устойчивост на правораздавателния процес, подобряване на административната дейност и организацията на съдебната администрация за повишаване на  качеството на обслужване на гражданите. Акцент в работата ѝ ще бъде ефективното използване на информационните технологии за подобряване на качеството на правораздавателната дейност и за улесняване на достъпа на гражданите до предлаганите услуги. Тя ще работи също за повишаване на общественото доверие към съдебната институция чрез инициативи, насочени към обществото и към различни негови групи.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Вероника Имова, Атанаска Дишева - членове на съдийската колегия на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Те поискаха информация, възможна ли е специализация на съдиите при намален състав, постига ли се равномерно натоварване, когато им се разпределят по групи дела, за командированите магистрати от състава на съда, и как ще обезпечи заемането на този щат, относно виждането ѝ за оптимизация на магистратските длъжности.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Маркова заявиха Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров – членове на колегията, и Лозан Панов – председател на ВКС, които обърнаха внимание на притежаваните от нея професионални и нравствени качества, получената изключително висока атестационна оценка, придобития административен опит при изпълнение на ръководни функции и задълбочено познаване на дейността на съда, както и оказаното ѝ доверие от Общото събрание на съдиите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд