Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разгледа възраженията на трима магистрати срещу определените им атестационни оценки

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша възраженията на Николай Илиев Николов – съдия в Софийския районен съд, и на Мария Георгиева Бойчева – съдия в Софийски градски съд, срещу определената им комплексна оценка за предварително атестиране.

Колегията уважи частично възражението на Николай Николов и на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт, проведе предварително атестиране като прие комплексна оценка „много добра“ – 96 точки. Обърнато бе внимание, че той има само 3 отменени решения, което е пренебрежимо малко спрямо свръхнатоварването, при което работи в СРС.

Колегията уважи частично възражението на съдия Бойчева. На основание чл. 196, ал. 1 от ЗСВ, бе проведено предварително атестиране като се прие комплексна оценка за съдия Бойчева „много добра“ – 99 точки. Отбелязано бе, че тя работи в условия на свръхнатовареност и е решавала делата в срок.

Изслушано бе възражението на Николай Мариусов Урумов  - съдия в Софийския районен съд, срещу изготвената му комплексна оценка за придобиване на статут на несменяемост. Колегията уважи изцяло възражението и на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт колегията прие комплексна оценка „много добра“ – 100 точки. Съдия Урумов придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. Членовете на колегията му дадоха максимална оценка като взеха предвид, че неговите аргументи съответстват на съдебната практика, и не се установяват системни или груби пропуски.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд