Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Даниел Нинов Димитров на длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт преназначи Даниел Нинов Димитров на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Видин, длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Видин.

Решението е във връзка с изтеклия мандант на съдия Димитров като административен ръководител, проведения от Съдийската колегия избор на нов председател и разкритата от Пленума на ВСС щатна длъжност „съдия“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд