Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи поименните състави на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на гражданските съдии от апелативните и окръжните съдилища и на наказателните съдии от апелативните и окръжните съдилища, отговарящи на условията на чл. 258, ал. 3, изречение второ от Закона за съдебната власт, и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

На посоченото основание Колегията определи чрез жребий поименните състави на изпитните комисии.

Редовни членове на изпитната комисия по гражданско право и процес са: Никола Петров Чомпалов – съдия в Софийски градски съд, Радост Красимирова Бошнакова – съдия в СГС, Мария Кирилова Дановска – съдия в Окръжен съд – Кърджали, Петранка Райчева Прахова – съдия в Окръжен съд – Смолян, Красимир Недялков Мазгалов – съдия в СГС.

Резервни членове на комисията са: Йонко Георгиев Георгиев – съдия в Окръжен съд – Хасково и Ралица Борисова Димитрова – съдия в СГС, като всички те са граждански съдии.

В състава на изпитната комисия по наказателно право и процес влизат като редовни членове наказателните съдии: Светлозар Георгиев Георгиев – съдия в Окръжен съд – Варна, Георги Димов Пепеляшев – съдия в Окръжен съд – Бургас, Аделина Иванова Каменова – съдия в Специализирания наказателен съд, Милена Борисова Бухчева - Пейчева – съдия в Окръжен съд – Русе, Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализирания наказателен съд. Резервни членове на комисията са Николай Гетов Джурковски – съдия в Апелативен съд – София и Олег Софрониев Спиров – съдия в Окръжен съд – Монтана.

Съгласно решението на колегията изпитните комисии трябва да се конституират на 22 април 2019 г. в сградата на Националния институт на правосъдието.

Колегията прие също график на заетостта на членовете на комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд