Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама съдии и повиши в ранг шестима магистрати

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт прие комплексна оценка „много добра“ на Марина Владимирова Манолова – съдия в Софийския районен съд, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придобива статут на несменяемост, считано от датата на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Пламен Пантев Денев – административен ръководител – председател на Районен съд – Габрово, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Наталия Петрова Лаловска – съдия в Софийския районен съд, Борис Димитров Илиев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, Константин Калчев Калчев – съдия в Административен съд – Велико Търново, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

На същото основание Валери Владимиров Събев – съдия в Районен съд – Несебър, е повишен на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“.

С решение на Колегията на същото основание Петя Петкова Стоянова – съдия в Софийския районен съд, Боян Димитров Кюртов, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Колегията остави без уважение предложение за повишаване на място в по-горен ранг Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд – Благоевград. Решението е във връзка със заповед на основание чл. 327 от ЗСВ, приета за сведение от СК на ВСС с решение по протокол № 31/23.10.2018 г., с която е обърнато внимание на съдия Николова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд