Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Facebook общността на българските адвокати обсъдиха проблеми и мерки в областта на електронното правосъдие

20 март 2019 година

Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев и членове на Съдийската и Прокурорската колегии се срещнаха с г-жа Стефка Въжарова – главен секретар на Висшия адвокатски съвет, г-н Ивайло Данов – председател на Софийска адвокатска колеги, представителите на Facebook общността на българските адвокати (ФОБА) г-жа Искра Кишкова, г-н Велислав Величков, г-н Явор Харизанов и г-н Петрослав Кънчев, и адв. Маринела Ашикова. 

От страна на Висшия съдебен съвет в срещата участваха ръководители на проекти, реализирани по Оперативна програма „Добро управление“: г-жа Гергана Мутафова – ръководител по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, г-жа Олга Керелска – ръководител по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, г-жа Калина Чапкънова – ръководител по проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, г-жа Даниела Машева – говорител на Прокурорската колегия, г-жа Силвия Илиева – главен секретар на ВСС, г-н Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ и г-н Светослав Неделчев – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.

Тема на срещата бяха конкретни проблеми констатирани от адвокати при подаване на еднократни заявления за регистриране в Единния портал за електронно правосъдие и получаване на електронен достъп до дела и информация.

Коментирани бяха необходимостта от унифициране на действащата практика в съдилищата, съдържанието на електронните папки на делата, актуализирането на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на ВСС, както и осигуряване на достъп до съдебните протоколи, като приоритетен за адвокатите проблем.

Обсъден бе големия обем на информацията, която Единният електронен портал ще предоставя на потребителите, като бе посочено, че към момента има техническа възможност за трансфер на информация от електронните папки на делата на всички съдилища, с изключение на ВАС и административните съдилища. В тази връзка представляващият ВСС посочи, че по законодателен път ще се инициира удължаване на сроковете по чл. 360ж  и чл. 360з, ал. 1, които предвиждат електронна обработка на документите в съдебната власт от 10.08.2019 г., с оглед внедряването на Единната информационна система на съдилищата. Тя се очаква да заработи през 2020 г.

Уточнено бе, че до края на м. април 2019 г. ВСС ще събере и обобщи информация от съдилищата за наличието на електронни папки по делата, обема на информацията, както и осигуряване на технически ресурси за бъдещата дейност. Обсъден бе и въпросът за достъп чрез Електронния портал до единния регистър на адвокатите в страната, създаден и поддържан от Висшия адвокатски съвет.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от институционален диалог и партньорство при решаване на поставените въпроси, като всички предложения и констатирани проблеми ще бъдат предоставени на Висшия съдебен съвет чрез Висшия адвокатски съвет. Представляващият Висшия съдебен съвет уточни, че Висшият адвокатски съвет може да заявява участие в заседанията на пленума по въпроси на електронното правосъдие, касаещи адвокатурата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд