Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС увеличи от една на две щатните длъжности „заместник-административен ръководител“ на Административен съд – Бургас

26 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт трансформира една свободна длъжност „съдия“ в Административен съд – Бургас, в една длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Бургас, в рамките на определената по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ щатна численост на Административен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението.

Предложението е инициирано от административния ръководител на Административен съд – Бургас, и подкрепено от Комисията по атестирането и конкурсите. Тя мотивира исканата трансформация с данните за щатната численост, натовареност, брой разгледани и брой свършени дела. Наличието на втори заместник трябва да доведе до равномерно натоварване и разпределение на отговорностите по административното и организационно ръководство на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд