Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за 2018 година

26 март 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, специализираните, окръжните, военните, административните и районните съдилища за 2018 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. С решение на Колегията те се публикуват на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Данните сочат, че в съдилищата в страната са постъпили през 2018 г. 601 379 дела, а разгледаните са общо 719 079 броя дела. През миналата година са приключени 590 267 броя дела, като 83% от тях са свършени в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са приключили 499 304 дела, а прекратените са 90 963 броя. Обжалвани и протестирани са съдебните актове по 76 228 броя дела.

Общият брой на съдиите по щат през 2018 г. е  2 248. Те са работили с натовареност 30,68 към всичко дела за разглеждане и с натовареност 25,18 спрямо всичко свършени дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд