Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи представители за участие във встъпителна среща по проект на Програмата за структурни реформи на ЕК

26 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи представители по проект „Реформа за заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“ на Програмата за структурни реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия. За членове на проектния екип са избрани Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Боян Новански и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия на ВСС. В управителния комитет на проекта са определени членовете на Съдийската колегия на ВСС: Боряна Димитрова, Вероника Имова и Олга Керелска. Сред определените от ВСС представители са работещи по двата проекта, реализирани с помощта на Оперативна програма „Добро управление“ „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ и „Разработване на единна информационна система на съдилищата“.

Те ще представят ВСС и във встъпителната среща по проекта на 04.04.2019 г.

Пленумът на ВСС отправи съгласно решение по протокол № 16/07.06.2018 г. искане до Министерство на финансите в качеството на координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи (ППРС), за включване в списъка на приоритизирани искания от 2017 г. Целта е изработване на Централизирана електронна система за разпределение на заповедните дела, при която заявленията се подават по електронен път, делата се разпределят на съдилища в страната, и се обработват електронно. Тя ще способства за регулиране на натовареността на съдилищата чрез разпределение на повече заповедни производства на ниско натоварени съдилища.

Програмата за структурни реформи към ЕК е удовлетворила искането на ВСС и е инициирала проект „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“. Избран е изпълнител по проекта „Ърнст енд Янг България“ ЕООД.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд