Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира седем съдии и повиши в ранг петима, отложено е изслужването на възражение на Стела Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог

26 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт прие комплексна оценка „много добра“ на Темислав Малинов Димитров – съдия в Софийския районен съд, Иван Диянов Мичев – съдия в Районен съд – Монтана, Асен Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд – Чирпан. На основание чл. 207, ал. 1 тримата магистрати придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Мария Христова Попова – и. ф. административен ръководител – председател на Административен съд – София-област, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Проведено е извънредно атестиране на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ на Полина Любомирова Амбарева – съдия в Районен съд – Момчилград, Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд – Враца, Ваня Николаева Иванова – съдия в Районен съд – Самоков, като е приета комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, и Милена Радославова Алексиева – съдия в Районен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението. На същото основание са повишени Тони Кръстев Георгиев – съдия в Окръжен съд – Варна, Нели Савчева Маринова – съдия в Софийския районен съд, и Катина Миткова Минева – съдия в Районен съд - Павликени, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 09.04.2019 г. изслушването на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за придобиване на статут на несменяемост.

Решението е във връзка с посоченото в нейна молба, че поради служебна ангажираност няма възможност да се яви в насроченото за 26.03.2019 г. изслушване в Съдийската колегия на ВСС на възражението ѝ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд