Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на един следовател от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на един следовател от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч.

Прокурорската колегия на ВСС указа на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново, че следва надлежно да уведоми следователите за възможността в 7-дневен срок от получаване на решението да подадат заявления за участие в откритата процедура за преназначаване по реда на чл. 194 от ЗСВ, като желаещите следва да изложат и мотиви за преместването.

Решението на колегията е във връзка с предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд