Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС разкри щатни бройки за съдебни служители в Районна прокуратура – Сливен и отложи за 10.04.2019 г. разглеждането на предложението за разкриване на щатна бройка за „системен администратор“ в Районна прокуратура - Пловдив

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ и една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Сливен. Съотношението брой магистрати спрямо брой служители е 1:0,94 и е по-ниско от средното за страната. В щата на районната прокуратура няма утвърдена щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник“, а е налице прекомерна натовареност на прокурорите, заради непопълнения щат. Работата на специализираната администрация е затруднена от недостатъчния щат на съдебните деловодители, големия документооборот на преписките и делата, и необходимостта от деловодната им обработка. Липсва и възможност за вътрешна трансформация, тъй като всички служители са изключително натоварени.

Прокурорската колегия отложи вземането на решение по предложението от главния прокурор за разкриване на една щатна бройка за длъжността „системен администратор“ в Районна прокуратура – Пловдив.

Комисия „Съдебна администрация“ предложи три варианта за осигуряване на щатната бройка – чрез съкращаване на една заета щатна бройка за длъжността „системен администратор“ по щата на Окръжна прокуратура – Пловдив или на Апелативна прокуратура – Пловдив, или чрез разкриване на нова щатна бройка в Районна прокуратура – Пловдив.

Председателят на Комисия „Съдебна администрация“ Гергана Мутафова посочи, че в Районна прокуратура – Пловдив компютърните потребители са 104 при утвърден щат за един системен администратор, докато в Апелативна прокуратура – Пловдив компютърните потребители са 35 при утвърден щат за двама системни администратори, а в Окръжна прокуратура – Пловдив компютърните потребители са 133 при утвърден щат за трима системни администратори. Пояснено бе, че приемливото натоварване на един системен администратор е от 40 до 70 потребители, поради което натоварването на системния администратор в Районна прокуратура – Пловдив е над горната граница.

Във връзка с изразеното отрицателно становище от административните ръководители на Апелативна прокуратура - Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив за съкращаване на заета щатна бройка за длъжността „системен администратор, Прокурорската колегия реши да покани за изслушване административните ръководители на Апелативна прокуратура-Пловдив, Окръжна прокуратура-Пловдив и Районна прокуратура-Пловдив на следващото си заседание, което ще се проведе на 10.04.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд