Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2019 г.

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2019 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.

Към 31.01.2019 г. изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е в размер на 31,168 млн. лв., от които 72,99 % от субсидия, 25,28% от съдилищата и 1,44 % от НАП.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт при годишен план за 2019 г. – 116,000 млн. лв. и план за първия месец – 9,667 млн. лв. са в размер на 10,985 млн. лв. Отчетеното преизпълнение на приходите е в размер на 1,318 млн. лв.

Приходите от съдебни такси са 9,620 млн. лв., при годишен план за 2019 г. – 100,000 млн. лв. и план за м. януари – 8,333 млн. лв. Преизпълнението към 31.01.2019 г. е 1,287 млн. лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт за месец януари са в размер на 44,728 млн. лв., или  6,35 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този периода 8,33%. По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала, тъй като по този параграф основните заложени средства са за изплащане на облекло и за обезщетения по ЗСВ и КТ, както и изпълнението за капиталовите разходи, което се дължи на изместване на голяма част от тях, в третото и последното тримесечие на годината.

Разходите за заплати представляват 69,4% от общата сума на разходите за м. януари 2019 г.  и са в размер на 31,040 млн. лв. при утвърден план за 1 месец 35,597 млн. лв.

Капиталовите разходи възлизат на 187 хил. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за месеца е 2,198 млн. лв., като изпълнението за м. януари 2019 г. е 0,71% при среден процент 8,33%.

Според натуралните показатели към 31.01.2019 г. заетата щатна численост е – 14 172 щ. бр., от които магистрати – 4 206 щ. бр.  и служители 9 555 щ. бр.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд