Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2019 г.

28 март 2019 година

Към 28.02.2019 г. изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е в размер на 77,098 млн. лв., от които 74,65 % от субсидия, от съдилищата 23,88% и от НАП 1,32 %. Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 19,236 млн. лв. при план за 2 месеца – 19,333 млн. лв. Налице е преизпълнение на приходите към 28.02.2019 г. в размер на 97 хиляди лв.

Приходите от съдебни такси са 16,851 млн. лв., като преизпълнението е 184 хил. лв. при годишен план за 2019 г. – 100 000 млн. лв. и план за 2 месеца – 16,667 млн. лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2019 г. са в размер на 98,286 млн. лв., което представлява 13,88 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този периода 16,67%.

Средствата за заплати са в размер на 67,600 млн. лв. и представляват 68,8% от общата сума на разходите за м. февруари 2019 г.

Разходите за издръжка, вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции са в размер на 8,149 млн. или 8,29 % от разходите към 28.02.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 925 хил. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е 5,040 млн. лв.

Според натуралните показатели към 28.02.2019 г. заетата щатна численост е – 14 162 щ. бр., от които магистрати – 4 201 щ. бр.  и служители 9 550 щ. бр.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд