Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите за 2019 г.  на Районен съд – Стара Загора   с 49 690 лв. за текущ вътрешен ремонт на три съдебни зали и на Районен съд – Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на текущи ремонтни дейности във връзка с отстраняване на щети по настъпило застрахователно събитие през м. ноември 2018 г., в помещения, ползвани от съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - Бургас.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Административен съд – Пловдив, Апелативен специализиран наказателен съд, Специализирана наказателен съд и  Районен съд – Оряхово за закупуване на компютърни конфигурации, лицензи за операционни системи и принтери. Осигуряването на компютърна техника е във връзка с оптимизиране на  щатната численост - разкриване на нови щатни бройки за магистрати и съдебни служители и трансформиране на длъжности.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС, Районен съд – Червен бряг и Окръжен съд – Кърджали за закупуване на сървър, компютърни конфигурации, UPS rack монтаж, UPS за персонални компютри, мултифункционални устройства.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд – Свиленград; Районен съд – Петрич, Районен съд – Велико Търново и  Районен съд – Нова Загора за закупуване на копирни машини, както и Районен съд – Видин за закупуване на 4 броя информационни табла за заседателните зали.

Увеличен бе бюджетът на Софийски градски съд с 50 314 лв. за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 06.06.2017 г., издаден от Софийски районен съд, както и за извършването на разход в размер на 329 304.60 лв., във връзка с предявено вземане по изпълнителен лист от 22.02.2019 г., издаден от Софийски окръжен съд, гражданско отделение, 4-ти първоинстанционен състав и влязло в сила решение № 412/28.12.2018 г. по гр. Дело № 463/2018 г. на СОС. Пленумът даде съгласие за увеличение на бюджета на СГС със 174 906 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на лихва по изпълнителен лист от 07.03.2019 г. на СОС в полза на Анна Николова Добринова.

Дадено бе съгласие за увеличение по бюджетите на Районен съд – Велинград за осигуряване на средства за изграждане на две водосборни шахти, оборудването им с автоматични потопяеми водни помпи и отвеждане на водите в уличната канализация; както и по бюджета на Районен съд – Карлово за извършени услуги по обезопасяване и преместване на електромерите от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, във връзка с реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджета на ВСС и Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на защитна стена, три броя сървъри и лицензи. Извършена бе корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд – Стара Загора за осигуряване на средства за 1 бр. съръвър от висок клас, 10 броя принтери от среден клас и 3 броя мултифункционални устройства. Дадено бе съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд- Разлог, с цел осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. батерии за UPS. Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС, Районен съд – Панагюрище и Районен съд – Варна за закупуване, доставка и монтаж на климатици. Пленумът на ВСС препоръча на административния ръководител на Районен съд – Варна разходите за 40 бр. офис столове, 20 бр. клавиатури, 2 бр. бюра, 6 бр. шкафове за документи, 10 бр. слушалки за секретари и 10 бр. батерии за UPS да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., тъй като при разработване на бюджета на съда за 2019 г. са заложени достатъчно средства за покриване нуждите на съда.

Преразпределените средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи, както и на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Пирдоп с 3 455 лв., с цел осигуряване на средствата за изплащане на командировъчни пари за 2016 г. и 2017 г. от мястото на постоянно местоживеене – гр. Копривщица до местоработата – гр. Пирдоп, на командирован съдия от Софийски окръжен съд в Районен съд гр. Пирдоп.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд