Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС да сключва договори по ЗОП за периодично повтарящи се доставки и/или услуги на стойност до 30 000 лв. без ДДС и договори за еднократни доставки и/или услуги на стойност до 10 000 лв. без ДДС

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да сключва договори по Закона за обществените поръчки за периодично повтарящи се доставки и/или услуги на стойност в размер по-малък от 30 000 лв. без ДДС и договори за еднократни доставки и/или услуги на стойност в размер до 10 000 лв. без ДДС, както и с право да ги изменя и прекратява.

От договорите за обществени поръчки през 2018 г. около 76 % са сключени на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки – без прилагане на процедура по закона или реда за събиране на оферти с обява/покана. Това са договори както за периодично повтарящи се доставки и услуги, така и еднократно възлагани с определен/определяем срок на изпълнение. От тях над 20 % са договорите за регулярни доставки и/или услуги на стойност до 30 000 лв. без ДДС, а 65 % за еднократни доставки и/или услуги на стойност до 10 000 лв. без ДДС.

С настоящото решение на Пленума на ВСС значително ще се оптимизира процесът по възлагане на обществени поръчки под прага на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, при които договорите ще бъдат сключвани от представляващия ВСС след одобрение от комисия „Бюджет и финанси“. Решението е в съответствие с Работната инструкция „Поемане на задължение“ от Системата за финансово управление и контрол в Администрацията на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд