Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи свои представители, които да подпишат договори за безвъзмездно предоставяне управлението на имоти – частна държавна собственост на ВСС

28 март 2019 година

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише анекс към договор за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху част от недвижим имот – частна държавна собственост - гаражна клетка, за нуждите на Районна прокуратура – Русе.

Пленумът на ВСС упълномощи г-на Евгени Диков – член на ВСС и председател на Комисия „Управление на собствеността“ да сключи договор за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – частна държавна собственост на ВСС за нуждите на Прокуратурата на Република България, намиращ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Калиманци“ № 7, ет. 2, представляващ ап. № 7, заедно с мазе и таван със съответните идеални части от общите части на сградата и от мястото, описано в акт за частна държавна собственост, одобрен от областния управител на област София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд