Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Пленума на ВСС във връзка с управлението на собствеността на съдебната власт

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да преупълномощи административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна да организира фактическото предаване на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на имот – публична държавна собственост. С решение на Министерски съвет от 07.03.2019 г., правото на управление върху имота е отнето от ВСС, поради отпаднала необходимост и е предоставено безвъзмездно на КПКОНПИ.

Във връзка с безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – държавна собственост в гр. Луковит, Пленумът на ВСС отмени и допълни решението си по т. 22 от протокол № 6/16.02.2017 г. за възлагане стопанисването на недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Велико Търново. С решение от днес, бе възложено на административния ръководител на Районен съд – Луковит стопанисването на административната сграда, предназначена за Съдебна палата за нуждите на Районния съд и Районната прокуратура.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, утвърди разпределението на ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата – Дупница между районния съд и районната прокуратура. Решението ще бъде изпратено на административния ръководител на Районен съд – Дупница за сведение и изпълнение и на районния прокурор на Районната прокуратура за сведение.

На заседанието си днес, Пленумът на ВСС, на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост  прие, че поземлен имот, част от двора на НСлС е с отпаднала необходимост, поради смяна на предназначението му с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, съгласно кадастралната карта и кадастъра за Район „Изгрев“. Решението ще бъде изпратено на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд