Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът прие Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки във ВСС и възложи на представляващия ВСС да упълномощи юристи от администрацията за процесуални представители на ВСС

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за  управление на цикъла на обществените поръчки във ВСС. Правилата са изготвени в изпълнение разпоредбата на чл. 244, ал. 1 от ЗОП, според която публичните възложители приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишен бюджет.

Пленумът на ВСС, на основание чл.11, ал. 2, т. 9 от Правилника за организация на дейността на ВСС и на неговата администрация, възложи на представляващия ВСС да упълномощи служители в АВСС с юридическо образование, с право да представляват ВСС в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд