Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени и допълни Правилата за оценка на натовареността на съдиите

2 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за оценка на натовареността на съдиите (приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по протокол № 15/24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол 23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол № 29/20.12.2016 г.; изм. по протокол № 14/04.04.2017 г., изм. по протокол 0 37/26.09.2017 г.), съгласно приложение, изготвено от работните групи към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК. Редакциите са свързани с формирането на индекса на индивидуалната годишна натовареност на съдията и с коефициента за тежест на делото. Измененията влизат в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), а необходимите приложения се изработват от работните групи по граждански и търговски, наказателни и административни дела към КСКНСС-СК.

Съгласно решението измененията и допълненията в ПОНС ще бъдат предоставени на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, с оглед залагането им в ЕИСС от изпълнителя на обществената поръчка „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд