Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Свилен Русев Александров – съдия във Военно-апелативния съд

2 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 304, ал. 1, във връзка с чл. 303, ал. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт поощри Свилен Русев Александров – съдия във Военно-апелативния съд, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложението за отличието е внесено от Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров и Драгомир Кояджиков – членове на Съдийската колегия на ВСС. Те се мотивират с проявените от съдия Александров безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, последователно и неотклонно изпълнение на служебните задължения, постигнатите високи професионални резултати при изпълнение на функциите си. Посочва се, че той притежава над 32 години юридически стаж като военен следовател, прокурор и съдия. Заемал е длъжността „заместник на административния ръководител“ и два пъти „административен ръководител“ на Военно-апелативния съд. При последното му периодично атестиране е получил най-високата комплексна оценка „много добра“ – 100 точки. Предложението е във връзка с навършване на 60-годишна възраст от Свилен Александров.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд