Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде увеличена издръжката на Окръжен съд – Габрово, с цел осигуряване на средства за текущ вътрешен ремонт на помещения в сградата на съда. Предоставя се отделно и финансиране за профилактика на пожарни кранове, в т. ч. за закупуване на 13 броя нови спирателни кранове. Всички средства са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

С решение на Пленума се правят корекции по бюджетите на Районен съд – Разлог, с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри среден клас и 2 броя операционни системи Microsoft Server 2016 (16-Core) Std; на Районен съд – Гълъбово за закупуване на звукозаписна система за съдебна зала на съда; на Софийски градски съд за закупуване на два броя копирни машини за гражданското и наказателното отделение на съда, както и на Районен съд – Севлиево за покупка на копирна машина.

Увеличени са също бюджетите на Районен съд – Оряхово, с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „NForce“ и модул „JES API“ и на Окръжен съд – Велико Търново за закупуване на интегрирана система за управление на човешките ресурси „Aladin“, която дава повече сигурност и е ориентирана към потребностите на съдебната система.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд