Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Съвета да инициира промени на нормативната уредба по отношение протоколната дейност на ВСС

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да предприеме действия чрез Министерството на външните работи, дирекция „Държавен протокол“ за промени в нормативната уредба, регламентиращи протоколната дейност на ВСС и на членовете на ВСС при осъществяване на техните правомощия.

Изпълнението на конституционно и законово установените функции и статут на ВСС, както и особеностите на протоколната дейност, извършвана от институцията, предполагат иницииране на изменения, при които ВСС да заеме полагащото му се място сред останалите държавни институции. Предлагат се изменения на Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол, Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, Решение на Министерски съвет № 686/1998 г. и Решение на МС № 979/2009 г. Например в глава шеста „Официални церемонии“, Раздел I „Официални празници, събития и прояви в Република България“ в чл. 87, ал. 1 от ППЗДП, където е регламентирано подреждането на официалните лица при провеждане на официални церемонии на територията на страната, в списъка са изброени всички официални лица, включително председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, и главния прокурор, като ВСС не е посочен като институция и не са упоменати негови представители.

ВСС няма законодателна инициатива, затова предложенията за изменения в нормативната уредба са адресирани до институциите с компетенции в тази област.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд