КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 4 АПРИЛ 2019
 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – Представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Георги Кузманов, Гергана Мутафова, Даниела Машева, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Красимир Шекерджиев, Пламен Найденов, Пламена Цветанова, Светлана Бошнакова 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Силвия Илиева - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 9,38 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:

14. Проект на решение относно униформеното облекло и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури по чл. 262, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
Внася: Главен прокурор 
15. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на договора за наем за три месеца с ЕТ „Васил Григоров“, считано от 01.04.2019 г. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
16. Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

 ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
1. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ вътрешен ремонт на помещения и профилактика на пожарни кранове

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с 33 870 лв., с цел осигуряване на средства за текущ вътрешен ремонт на помещения в сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с 1 682 лв., с цел осигуряване на средства за профилактика на пожарни кранове, в т.ч. за закупуване на 13 бр. нови спирателни кранове. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри и 2 броя операционни системи Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Std

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Разлог за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри среден клас, както следва: 
2.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 15 184 лв. 
2.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Разлог с 15 184 лв. 
2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Разлог за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя операционни системи Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Std, както следва: 
2.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 752 лв. 
2.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Разлог с 2 752 лв. 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „NForce“ и модул „JES API“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Оряхово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „NForce“ и модул „JES API“, както следва: 
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 830 лв. 
3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Оряхово с 830 лв. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Гълъбово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна система, както следва: 
4.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 987 лв. 
4.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Гълъбово с 987 лв. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на интегрирана система за управление на човешките ресурси Aladin

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на интегрирана система за управление на човешките ресурси Aladin, както следва: 
5.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 565 лв. 
5.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с 2 565 лв. 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на два броя копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски градски съд за 2019 г. с 20 760 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя копирни машини, както следва: 
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 20 760 лв. 
6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски градски съд с 20 760 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Севлиево за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със 7 530 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox AltaLink B8045 монохромен цифров копир, както следва: 
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 530 лв. 
7.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Севлиево със 7 530 лв. 
Разни 
8. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет по общини, както следва: 
ОБЩИНА АДРЕС ПРЕДОСТАВЕН ЗА НУЖДИТЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
Бургас ул. "Александровска" № 101 ОС 88 969,87 лв. 
Враца ул. "Христо Ботев" № 29 ОС 42 223,73 лв. 
Перник ул. "Търговска" № 37 Адм. съд 64 145,46 лв. 
Пловдив бул. "Шести септември" № 167 Адм. съд 39 174,43 лв. 
ОБЩО МДТ: 234 513,49 лв. 
9. ОТНОСНО: Изграждане на структурно окабеляване (включващо компютърна и телефонна мрежа) в предоставена на Висш съдебен съвет сграда, намираща се в гр. София на ул. „Г. С. Раковски“ № 185

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „Прокомтех“ ЕООД договор за структурно окабеляване (включващо компютърна и телефонна мрежа) в работните помещения, в предоставената на ВСС част от сграда, намираща се в гр. София на ул. „Г. С. Раковски“ № 185, за нуждите на ВСС в размер на 15 100,37 (петнадесет хиляди и сто и 37 ст.) лева без ДДС. 
10. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост в органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, да се предоставят безвъзмездно за управление служебни автомобил, както следва: 
10.1.1. от Висшия съдебен съвет на: 
- Върховен административен съд служебен автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № СА 58 44 НР; 
- Административен съд София – град служебен автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № СА 58 47 НР; 
- Административен съд гр. Смолян служебен автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № СА 58 50 НР; 
- Софийски районен съд 2 броя служебни автомобили „Фолксваген Пасат“ с рег. № СА 58 48 НР и рег. № СА 58 46 НР; 
10.2. Оставя без уважение искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана, поради липса на финансов ресурс в рамките на утвърдения бюджет. 
10.3. Напомня на административните ръководители на органите на съдебната власт, че разходите свързани с поддръжката и експлоатацията на предоставените служебни автомобили, следва да бъдат в рамките на утвърдените бюджети. 
* * * * 
11. ОТНОСНО: Покана за представяне на кандидатури за членство в Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/, в срок до 24 април 2019 г. 
/След проведеното явно гласуване и получен резултат: 7 гласа "за" и 7 гласа "против"

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ за представяне на кандидатури за членство в Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/, в срок до 24 април 2019 г.

12. ОТНОСНО: Предложения за законодателни изменения в нормативни актове, регламентиращи или имащи отношение към протоколната дейност на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС да предприеме действия чрез Министерство на външните работи, дирекция „Държавен протокол“, за промени в нормативната уредба, регламентиращи протоколната дейност на ВСС и на членовете на ВСС при осъществяване на техните правомощия. 
13. ОТНОСНО: Приемане на доклад от Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в среща на Проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 2018/2019 г., състояла се в периода 4-5 февруари 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в среща на Проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 2018/2019 г., състояла се в периода 4-5 февруари 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
13.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува доклада от Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в среща на Проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 2018/2019 г., състояла се в периода 4-5 февруари 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи" и в раздел „Международна дейност/ Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети/Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2018-2019/Обществено доверие и имидж на правосъдието.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 14. ОТНОСНО: Проект на решение относно униформеното облекло и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури по чл. 262, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на министъра на отбраната предложението на главния прокурор по чл. 262, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, за съгласуване на униформеното облекло и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури, ведно с Приложение № 1 за видовете униформено облекло на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури и Приложение № 2 за отличителните знаци за принадлежност към съдебната власт. 
15. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на договора за наем за три месеца с ЕТ „Васил Григоров“, считано от 01.04.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор с рег. № ВСС-489/13.01.2017 г., сключен между ВСС и ЕТ „Васил Григоров“ за наем на недвижим имот, представляващ целият трети етаж с полезна площ от 329,83 кв.м. санитарен възел на трети етаж с обща площ 29,76 кв.м., 6 бр. стаи на втори етаж с полезна площ 86,41 кв.м. и част от сутерен с площ 24,23 кв.м., ведно с ползваните общи части с площ 246,24 кв.м. от масивна триетажна сграда със застроена площ 587 кв.м. с площ по скица 607 кв.м. с кад. № 02508.55.57.1 и от сутерен с кад. № 02508.55.57.1.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, област Добрич, с административен адрес: ул. „Стара планина“ № 2, за продължаване срока на договора с 3 /три/ месеца, считано от 01.04.2019 г. 
Останалите клаузи по договор рег. № ВСС-489/13.01.2017 г. запазват действието си. 
16. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. НЕ СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и придружаващите я документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2020 - 2022 г. - Приложение № 5 на стр. 195. 
16.2. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и придружаващите я документи в останалата част. 
Мотиви: Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна власт. 
Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и при недостатъчност на одобрените средства по бюджета на съдебната власт със средносрочната бюджетна прогноза на МС за периода 2020-2022 г. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд - Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г. 
В така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с предложената от Висшия съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза. 


/Закриване на заседанието – 11,23 ч
ИЗГОТВИЛ:/п/ 
Катя Симова 
Лидия Здравкова
 

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
04.04.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд