Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Светлана Владимирова Йонкова – съдия във Върховния административен съд

9 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри Светлана Владимирова Йонкова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощряването ѝ е направено от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, който се мотивира с дългогодишния – над 41 години, юридически стаж, на Светлана Йонкова, започнал като стажант съдия и младши съдия в Софийския окръжен съд, съдия в Районен съд – Самоков, съдия във Софийския окръжен съд, съдия във Върховния съд на Република България, съдия и председател на отделение във ВАС. Със своето постоянството и отдаденост в работата, с качеството на постановените от нея актове, тя се е превърнала в еталон за обективност, качество и прецизност. В дългогодишната си практика като върховен административен съдия се е утвърдила като олицетворение на държавната функция за съдебен контрол за законосъобразност върху актове, действията и бездействията на администрацията. Той сподели пред Съдийската колегия възхищение от съдия Йонкова като доайен на административното право. Подкрепа за предложението му изразиха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, и Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, поради пенсиониране, Светлана Йонкова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, считано от 12.04.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд