Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поиска от ВАС допълнителни указания по съдебни актове по още 5 дела във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

9 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение съдебните актове по още пет дела на Върховния административен съд, с които са отменени нейни решения за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Делата са образувани по жалби на Галина Атанасова Стойчева – заместник на административния ръководител на Административен съд – Кюстендил, срещу решение по протокол № 43/24.10.2017 г., Петър Иванов Гунчев – съдия в Софийски градски съд и Карамфила Ранкова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, срещу решения на Съдийската колегия по протокол № 19/09.05.2017 г., на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия, срещу решение по протокол № 45/07.11.2017 г. както и на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд срещу решение по протокол № 43/24.10.2017 г.,

Колегията възложи на администрацията на ВСС да изготви и внесе искания до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 4593/27.03.2019 г. по административно дело № 12991/2017 г., на решение № 4638/28.03.2019 г. по адм. дело № 6238/2017 г. по описа на ВАС; на решение № 4719/29.03.2019 г. по административно дело № 13803/2017 г. по описа на ВАС, и на решение № 3582/12.03.2019 г. по адм. дело № 13437/2017 г. по описа на ВАС, в срок до 15.04.2019 г.

По отношение на решение № 4657/28.03.2019 г. по адм. дело № 6236/2017 г. по описа на ВАС, администрацията на ВСС трябва да внесе в същия срок искане за допълване само на частта, в която се отменя решението на СК по протокол № 19/09.05.2017 г., т. 9.1 за повишаване на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на А. Атанасов – съдия в Софийския градски съд на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София, наказателна колегия.

С постановяване на допълнителни решения по тези дела Върховният административен съд трябва да даде указания как да бъде приложен законът в конкретния случай.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд