Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира шест съдии и повиши в ранг осем магистрати

9 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт периодично атестиране на Нели Бойкова Алексиева – съдия в Софийския градски съд, Владимир Руменов Руменов – съдия в Районен съд – Пловдив, Константин Петров Косев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Разград, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ , във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на Иво Николаев Петров – съдия в Софийския районен съд, на Калина Стоянова Пенева – съдия в Окръжен съд – Бургас, като е приета комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „много добра“ на Яна Василева Николова – Димитрова – съдия в Софийския районен съд, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ „придобива статут на несменяемост“, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ са повишени Асен Цветанов Цветанов – съдия в Районен съд – Чирпан,  на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание е повишена Пламена Костадинова Георгиева-Върбанова – съдия в Окръжен съд – Бургас, Диана Колева Стоянова – съдия в Окръжен съд – Варна, Милен Стефков Михайлов – съдия в Софийския градски съд, Добрина Иванчева Петрова – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението, са повишени Николай Колев Стоянов – съдия в Районен съд – Пловдив, Татяна Иванова Маслинкова – съдия в Районен съд – Пловдив, и Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд