Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Таня Недкова Иванова за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново

10 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ избра Таня Недкова Иванова за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Прокурор Иванова бе единствен кандидат в процедурата за избор на административен ръководител.

Таня Недкова има над 30 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново на 13.08.1990 г. В периода от 05.11.1990 г. до 01.04.1998 г. работи в Районна прокуратура – Горна Оряховица, като последователно заема длъжностите младши прокурор, прокурор и районен прокурор. В Окръжна прокуратура – Велико Търново работи от 01.04.1998 г. до 28.10.2009 г., като първоначално заема  длъжността окръжен прокурор, а впоследствие прокурор. От 15.10.2009 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, от 22.11.2017 г. е заместник-административен ръководител, а от 01.10.2018 г. е определена за и.ф. апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Пред членовете на Прокурорската колегия кандидатът представи личната си мотивация за заемане на длъжността, като акцентира върху получената подкрепа и очакванията на колегите ѝ; притежавания професионален и административен опит; познаването на слабостите и силните страни в работата на Апелативната прокуратура и прокуратурите от апелативния район. В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Недкова набелязва дългосрочни и краткосрочни цели за развитие и мерки за тяхното достигане.

В дългосрочен план се предвижда запазване и надграждане на добрите практики; предвидимост на управленските решения; контрол върху срочността на произнасяне на прокурорите от окръжните прокуратури; активизиране на контролната дейност за подобряване ефективността на прокурорската дейност; поддържане и попълване на електронните регистри, оптимизиране на деловодната дейност и усъвършенстване на работата с Унифицираната информационна система, повишаване квалификацията на прокурорите и разследващите органи, анализ на кадровото състояние на прокуратурите въз основа на обективна преценка за тяхната натовареност и активно участие в процеса за оптимизиране на районните прокуратури.

В краткосрочен план прокурор Недкова акцентира върху кадровото укрепване на Апелативната прокуратура и предприемане на действия за разрешаване на проблемите със сградния фонд за някои от прокуратурите. Предвижда се установяване на причините за решаване на преписките в срок над един месец, както и на причините за увеличението на неприключилите досъдебни производства, с оглед своевременно упражняване на административни и законови правомощия в случаите на неритмично разследване, недостатъчен контрол върху разследването от страна на наблюдаващите прокурори.  Сред заложените мерки са анализ на преписките и делата, водени за престъпления по чл. 123 от НК, по чл. 343, ал. 1 б. б и б. от НК и по чл. 343, ал. 3 от НК относно правилността, законосъобразността и обосноваността на прокурорските актове, срочност на разследванията и решенията на прокурорите, за установяване на съществуващи системни проблеми или пропуски. Ще бъдат предприети действия за установяване на всички наблюдавани досъдебни производства в окръжните прокуратури, по които разследването продължава повече от две години, както и анализ на причините за наличието на прекратени, поради изтекла преследвателна давност, наказателни производства с привлечени обвиняеми лица. Предвижда се установяване на причините за намаление на възложените разследвания на следователи; извършване на служебен контрол върху отказите за образуване на наказателно производство по преписки за корупционни престъпления, изпиране на пари и данъчни престъпления, както и по отношение на прекратените и спрените наказателни производства за такива престъпления. Сред мерките са активизиране на работата по делата, водени за корупционни престъпления, престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи чрез способите на служебния контрол. 

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, Гергана Мутафова и Пламен Найденов във връзка с констатирани проблеми и затруднения след закриването на районните прокуратури в гр. Дряново и гр.Трявна; наличието на предпоставки за окрупняване на други районни прокуратури в апелативния район; решаване на сградния проблем за прокуратурите в гр. Велико Търново; подходът при сформиране на екипа от заместници и използва ли се в пълна степен капацитета на прокурорските помощници.

Кандидатурата на прокурор Недкова бе подкрепена от Огнян Дамянов, който я определи, като пример за кариерно израстване на прокурор и административен ръководител. Посочено бе, че кандидатът познава много добре пряката прокурорска работа, притежава административен опит и се ползва с изключителен авторитет и уважение сред колегите си.

Лични впечатления от прокурор Недкова сподели Гергана Мутафова, която уточни, че я познава от 13 години по повод на административни дейности на прокуратурата. Според г-жа Мутафова, прокурор Недкова е „диалогична, изключително иновативна и напредничава в работата си на прокурор и административен ръководител“.

Таня Недкова бе подкрепена и от главния прокурор г-н Сотир Цацаров, който посочи, че тя е отличен професионалист, естествен лидер и се ползва с изключителен авторитет сред колегите си. Сред изложените аргументи бяха предприетите от нея мерки в качеството ѝ на и.ф. административен ръководител за ускоряване разследването по забавени дела, като бе обърнато внимание, че във връзка с констатирани проблеми е посещавала на място прокуратурите от апелативния район.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд