Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира четирима прокурори, двама следователи, повиши в ранг седем прокурори и освободи един прокурор, поради подадена оставка

10 април 2019 година

Прокурорската колегия, прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Валентина Дикова Дачева – прокурор в Софийска районна прокуратура, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Желязко Димитров Стефанов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали; полк. Веселин Добринов Добрев – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура – Сливен; полк. Мариян Дамянов Малчев – военен следовател във Военно-следствен участък при Военно-окръжна прокуратура – Сливен и Ясен Тодоров Тодоров – следовател в Окръжен следствен отдел при Софийска градска прокуратура и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Камелия Симеонова Стефанова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Считано от датата на вземане на решението, Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг Светла Христова Тодорова и Красимира Славчева Петрова – прокурори в Районна прокуратура – Червен бряг, Йордан Кирилов Грамов - прокурор в Специализираната прокуратура, Делян Аркадиев Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен, Емилиян Димитров Грънчаров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Разград; Станислава Иванова Полетинска – прокурор в Окръжна прокуратура – София и Емил Евстатиев Овчаров – прокурор в Районна прокуратура – Монтана.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - оставка, Валери Гинев Василев от заеманата длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, считано от 11.04.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд