Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

11 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Кула с 500 лв. за изплащане на възнаграждение на съдебни заседатели и вещи лица, като средствата са за сметка на неразпределения резерв по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

С цел осигуряване на средства във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите и Прокуратурата на Република България. Взето бе решение да се уведоми дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на 20 000 лв. за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол са за сметка на „Неразпределения резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, утвърден в поименното разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2019 г., съгласно решение по т. 25 от Протокол № 4/21.01.2019 г. на Пленума на ВСС.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС, Районен съд – Котел и Окръжен съд - Добрич за закупуване на сървъри и ОЕМ лиценз, както и по бюджета на Окръжен съд – Габрово за осигуряване на средства за озвучителна и звукозаписна техника, във връзка с дефектирала техника в една от съдебните зали.

С цел закупуване на програмни продукт „NForce“ и модул „JES API“, инсталиране, обучение, поддръжка и право на ползването им бяха извършени корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Враца. Програмният продукт е необходим за подобряване дейността в съдебно изпълнителната служба. Дадено бе съгласие и за корекции по бюджетите на Районен съд – Девня и ВСС за закупуване на два броя климатици за работни помещения, както и по бюджетите на Районен съд – Карлово и Административен съд - Русе за закупуване на копирна техника.

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на искането от Окръжен съд – Пазарджик за съставяне на юбилейно издание по случай 140 години от създаването на съда, заради допусната техническа грешка.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд