Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите и одобри изпълнението на препоръките по време на извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд София-град

11 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и одобри изпълнението на препоръките по време на извършения одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд София-град.

Одитният ангажимент е извършен в съответствие с одобрения с решение на ВСС по протокол № 1/18.01.2018 г. годишен план на дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и заповед № ВСС – 13504/08.11.2018 г. на представляващия Висшия съдебен съвет. Направената оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол обхваща управлението на риска в одитираните процеси; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и при изпълнение на одитираните процеси в специализираната администрация. Дадените от одиторите три препоръки са изпълнени от ръководството на съда по време на одитния ангажимент.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд