Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумения, даде съгласие за предоставяне на движими вещи на Военен съд – София и ведомства извън съдебната система, и разпредели ползването на помещения в Съдебната палата – гр. Ямбол

11 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да подпише с Националния институт на правосъдието споразумение за възстановяване на стойността на консумираната от ВСС електрическа енергия, както и пропорционалните стойности за достъп и пренос със срок на действие съответстващ на срока посочен в договора за доставка на електрическа енергия между НИП и „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Представляващият Висшия съдебен съвет бе упълномощен да подпише допълнително споразумение към договор за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВСС, за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, с което се изменя срокът на договора на безсрочен, до отпадане на нуждата от предоставените имоти.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт разпредели ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата – Ямбол между Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, Агенция по вписванията – Ямбол и Областно звено „Охрана“.

С решения от днес бе дадено съгласие, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Военен съд – София движими вещи, намиращи се във ведомствен апартамент, заведени по баланса на ВСС, както и да бъде възстановена по банковата сметка на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров с рег. № 879 неправомерно постъпила по сметката на ВСС сума.

По предложение от комисия „Управление на собствеността“, Пленумът на ВСС даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, административният ръководител на Софийски районен съд да предостави безвъзмездно движими вещи по приложен списък на Министерство на вътрешните работи (СДВР) и Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. София към Агенция за социално подпомагане, след изразяване на съгласие за получаването им. Пленумът на ВСС задължи административния ръководител на Софийски районен съд да изпрати копия от приемо-предавателните протоколи във ВСС. Движимите вещи се намират в сградата на бул. „Драган Цанков“ № 5, като организациите проявили интерес към тях, са изразили готовност да поемат разноските по демонтажа и превоза им.

С решение от днес, бе дадено съгласие ВСС да възстанови неправомерно преведена по сметката на ВСС сума, по банкова сметка на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров с рег. № 879.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд