Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Наталия Димитрова Николова-Бончева за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Наталия Димитрова Николова-Бончева за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София. Прокурор Николова бе единствен кандидат в процедурата. Тя има над 20 години юридически стаж, от които над 18 години в Прокуратурата на Република България. Започва професионалната си кариера на 17.07.2000 г. като „следовател“ в Окръжна следствена служба - София – Териториално отделение – Благоевград. В периода от 01.03.2006 г. до 15.02.2015 г. е прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, след което до 24.03.2014 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – София. От 24.03.2014 г. до 24.03.2019 г. е окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София

В концепцията си за стратегическо управление прокурор Николова набелязва като приоритетни цели: утвърждаване на екипния принцип на работа на прокурорите и разследващите органи; продължаване на практиката за провеждане на съвместни срещи с прокурорите от окръжната  прокуратура и с административните ръководители на районните прокуратури; контрол на сроковете - за извършване на проверки и разследване, сроковете на мерките за неотклонение, за приоритетно приключване на досъдебните производства, образувани преди 2016 г., както и на тези срещу лица с три и повече неприключили наказателни производства. Предвижда се да продължи дейността по анализиране на причините за връщане на делата за допълнително разследване, постановените оправдателни съдебни актове и на влезлите в сила оправдателни съдебни актове.

Периодични срещи ще се провеждат с ТД – НАП София, АДФИ, КОНПИ и други контролни органи за взаимно повишаване на ефикасността.

Според прокурор Николова следва да се развие контролно-ревизионната дейност по отношение работата на прокурорите в районните прокуратури, като провежданите ежегодни и тематични ревизии ще бъдат съобразени с констатираните проблеми в прокурорската работа и с основните приоритети на дейността на ПРБ. Отчетена е необходимостта от засилване на контрола над работата на следователите чрез активизиране надзора на наблюдаващите прокурори. Ще продължи практиката за възлагане на разследването по критерии, отговарящи на фактическа и правна сложност на следователи и ще се подобри взаимодействието с органите на МВР и разследващите органи.

Сред заложените цели са продължаване и поддържане на отношенията с медиите, в съответствие с Комуникационната стратегия на съдебната власт, като се предоставя информация при установен баланс между обществената потребност от огласяване на факти и съобразяване с хода на разследването, респ. проверка по конкретни дела и преписки.

Въпроси към кандидата зададоха главния прокурор Сотир Цацаров и членовете на Прокурорската колегия във връзка с прилагането на унифицирания подход при реформа на съдебната карта и оптималния вариант за окрупняване на районните прокуратури в съдебния район на Окръжна прокуратура – София.

За конкретните резултати от споразумението за сътрудничество между Окръжна прокуратура – София и Прокуратурата в Нюрнберг, Германия попита Гергана Мутафова. Въпроси поставиха членовете на колегията Калина Чапкънова и Пламен Найденов във връзка с установения механизъм за контрол на сроковете за разследване и мерките за неотклонение, както и създадената организация за дежурствата на прокурорите.

Кандидатурата на Наталия Николова бе подкрепена от членовете на Прокурорската колегия Йордан Стоев, Гергана Мутафова и Даниела Машева, които се позоваха на успешния ѝ първи мандат, отличното презентиране и структуриране на Концепцията ѝ за управление.

Посочено бе, че прокурор Николова е отличен юрист и административен ръководител, който притежава безспорни организационни качества, познава добре проблемите на Окръжна прокуратура – София и предлага адекватни мерки за решаването им. Госпожа Мутафова акцентира върху управленския подход и ангажираност към проблемите на районните прокуратури, като даде за пример направеното предложение до Комисия „Съдебна администрация“ за закриване на щатна бройка за съдебен служител в Окръжна прокуратура – София и разкриване на нова в Районна прокуратура – Своге.

Главният прокурор Сотир Цацаров определи прокурор Николова като „пример за административен ръководител“ и акцентира върху нейната себеотдаденост на работата, изключително добри организационни умения и способности. Акцентирано бе, че районът на окръжна прокуратура – София е изключително тежък, на територията ѝ са регистрирани най-тежките ПТП и криминални престъпления, като въпреки големия географски район прокурор Николова винаги е на местопроизшествието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд