Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия атестира 5-ма прокурори и следователи, повиши в ранг четирима прокурори и освободи един от заеманата длъжност

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Мая Кирилова Христова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ бе проведено периодично атестиране на Ивелина Недкова Паскова – прокурор в Районна прокуратура – Варна и Надя Любомирова Цветкова – прокурор в Районна прокуратура – Петрич, които получиха комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия прие комплексна оценка от атестирането „Добра“ на Стефан Александров Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Плевен. Проведено бе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Живко Делчев Янков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково, като Прокурорската колегия прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решението, Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг Димитър Николов Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич; Дарин Велчев Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура; Борислав Божидаров Дамянов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен; Нина Красимирова Кръстева и Надежда Генова Борисова – прокурори в Районна прокуратура – Мездра.

С решение от днес, на основание чл. 165, ал.1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Мария Василева Дамянова бе освободена от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Девин, считано от 02.05.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд