Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС разкри щатни бройки за съдебни служители в Районна прокуратура – Своге и Районна прокуратура – Елин Пелин

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, съкрати 0,5 (половин) свободна щатна бройка за длъжност „чистач“ в Окръжна прокуратура – София и съответно разкри 0,5 (половин) щатна бройка за длъжност „чистач“ в Районна прокуратура – Своге.

В щата на Районна прокуратура – Своге няма утвърдена щатна бройка за длъжността „чистач“ от 01.03.2011 г., тъй като същата е била трансформирана в „съдебен деловодител“. До края на 2018 г. дейността по почистване и поддръжка на помещенията е била възложена на лице по граждански договор. От 01.01.2019 г. дейността по почистването се извършва от наличните служители в районната прокуратура. Районна прокуратура ползва етаж от сграда с общо 18 помещения, с прилежащи коридори и стълбище.

В утвърдения щат на Окръжна прокуратура – София към 01.01.2019 г. са разписани 2,5 щатни бройки за длъжността „чистач“, от които към настоящия момент са заети две.

С решение от днес, Прокурорската колегия разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Елин Пелин. Към настоящия момент съгласно длъжностното разписание в районната прокуратура са утвърдени 5 щ. бр. за прокурори и 4,5 щ. бр. за съдебни служители, което прави съотношението брой служители спрямо магистрати – 1:0,9, значително под средното за районните прокуратури в страната – 1:1,29. Поради недостатъчния брой на съдебните деловодители, работата на специализираната администрация е изключително затруднена и липсва възможност за оптимизирането ѝ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд