Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри междинната оценка по методологията за измерване тежестта на отделните видове дела по отношение на прокуратурите и модела за интеграция на механизма за определяне на норма на натовареност с другите процеси на планиране

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие и одобри реализираната междинна оценка по методологията за измерване на тежестта на отделните видове дела по отношение на прокуратурите, респ. прокурорите и следователите и модела за интеграция на механизма за определяне на норма на натовареност с другите процеси на планиране.

Аналитичния доклад от проведеното допитване по дейност 1 в частта „Прокурори“ и „Следователи“ бе представен Калина Чапкънова -  ръководител на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване ефективността на работата им“ по ОПДУ.

Докладите са изготвени въз основа на проведено он-лайн допитване сред прокурори и следователи в периода октомври – ноември 2018 г.

Предлагат се евентуални промени в Правилата за измерване на натовареността на прокурорите и следователите, които са предоставени на работните групи за изменение и допълнение на Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.20014 г. По отношение на прокурорите се предлагат изменения в Правилата, докато по отношение на следователите се предлага и промяна в нормата на натовареност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд