Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол във ВСС

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол във ВСС и Приложения № 1-11.

С тях се отменят Вътрешните правила за предварителен контрол, приети с решение на ВСС по протокол № 33/02.08.2012 г.

Правилата се приемат във връзка с направените изменения и допълнения на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, новия Правилник за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени на ВСС за жилищни нужди и утвърдените Указания и препоръчителни образци за провеждане на процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско предназначение в сградите на органите на съдебната власт от административните ръководители.

С правилата се уреждат редът, начинът и сроковете за осъществяване на предварителен контрол. Тяхната цел е да се предостави разумна увереност, че решенията и действията по управлението на средствата и активите на ВСС, включително утвърждаването на текущи, административни и стопански разходи по установения ред са законосъобразни. Правилата са част от интегрираната система за финансовото управление и контрол във ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд