Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194г от Закона за съдебната власт, прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Съгласно решението на Пленума тя се обнародва в Държавен вестник.

С решението се измененя разпоредбата на чл. 5, ал. 1 и отмяна на чл. 11, ал. 2, т. 4 и чл. 47, ал. 5, т. 4 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., с оглед привеждането на подзаконовия нормативен акт в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт. С тях отпада задължението съответната колегия на ВСС да определя чрез жребий броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване, както и изискването към заявлението за участие в съответния конкурс, респективно предложението за назначаване на административен ръководител да се прилага свидетелство за съдимост.

Предложените промени в разпоредбата на чл. 43, ал. 1 – 9 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. имат за цел улесняване на приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, доколкото начинът, по който се изчислява 9-месечният срок към настоящия момент, не създава условия за предвидимост на крайната дата, на която същият изтича.

Приемането на посочените изменения регламентира, че предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на ВСС повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт. Промените уреждат кога започва да тече нормативно установеният 9-месечен срок, какви са правните последици от отказа на кандидат назначен по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, да встъпи в изпълнение на длъжността, кога се приема решението за назначаване по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ и какви са предхождащите го действия, които извършва съответната колегия на ВСС. Прецизира се приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ при съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същ орган на съдебната власт, като се регламентира, че при наличие на освободена в 9-месечния срок длъжност, решение за назначаване се приема в конкурса за преместване.

С решение на Комисията по правни въпроси и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. е публикуван на интернет страницата на ВСС, ведно с мотивите към него, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 то с. з. на 14.11.2018 г., със срок за предоставяне на становища – 30 дни.

В срока на обществени консултации са получени шест предложения и становища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд