Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши да се направи одит на централизираната система за случайно разпределение на делата

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да се отмени решението на ВСС по протокол № 61 от 17.12.2014 г., относно възлагане изработването на софтуерна програма за случайно разпределение на делата. То бе мотивирано от обстоятелството, че всички съдилища в Република България работят от 2015 г. с Централизирана система за случайно разпределение на делата, приета като краткосрочно решение, чрез което е постигната целта на отмененото днес решение.

Пленумът реши също да се изпълни решението на ВСС по протокол № 12 от 06.04.2017 г. и да се извърши техническа експертиза на програмния продукт, изработен от „Смарт Системс 2-10“ ЕООД, чрез отправяне на покана на сайта на ВСС до всички заинтересовани лица да предоставят оферта със следната задача: „Анализ на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата“. Да се определи прогнозна стойност на услугата по извършване на анализа в размер до 20 000 лв. без ДДС.

Посочено бе, че работещата от 2015 г. централизирана система за случайно разпределение на делата не е одитирана за външни и вътрешни уязвимости. Предложеният анализ ще даде възможност да се избегнат евентуални пропуски или пробиви в изработването на новата система за разпределение на делата в Единната информационна система на съдебната система. Предвижда се централизираната система за случайно разпределение на делата да бъде основен модул в нея.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд