Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Ванухи Бедрос Аракелян за втори мандат на административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 13 гласа „за“ Ванухи Бедрос Аракелян за втори мандат на административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна.

Тя има над 29 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В периода 2009 – 2014 г. е два мандата председател на Окръжен съд – Варна, а от 14.02.2014 г. - председател на Апелативен съд – Варна.

Ванухи Аракелян кандидатства за поста, отчитайки като изпълнени поставените в първия ѝ мандат 6 приоритетни цели за развитие на Апелативен съд – Варна. Тя е мотивирана от натрупания през последните години административен капацитет, получената подкрепа от Общото събрание на съда и личната си кауза като съдия и като административен ръководител да направи необратими независимостта, професионализма и почтеността в процеса на правораздаване в съда и в съдебния район. Кандидатът ще отстоява установените и унифицирани стандарти в правораздаването като електронни услуги, засилена вътрешна професионална комуникация, активен международен обмен и сътрудничество, съдийско самоуправление, активна комуникация на съда с ключови, външни за системата общности, и провежданата медийна политика за целия апелативен район. Тя си поставя за цел създаване на мерки за минимализиране на последиците от стреса на работното място. Като акценти в дейността ѝ са набелязани също подобряване на ефикасността на правораздаване, за което допринасят многобройните зонални съвещания, проведени от Апелативен съд – Варна, въвеждане на нови видове електронни услуги, информационни и комуникационни технологии, професионалната подготовка на съдиите и съдебните служители. В представената концепция за управление, тя заявява намерение да продължи утвърдената политика и приоритетна цел за „Споделено управление“, за обсъждане и приемане на решения от Общото събрание на съда по всички въпроси от същностно значение за институцията, вземане на решения от отделенията на съда за избор на командирован съдия, регулярно провеждане на „Съвет на председателя“ по възникнали функционални и организационни проблеми, както и поддържане на установения модел на работа в екип, с диалог, равнопоставеност и уважение. Приоритет за кандидата е повишаването на общественото доверие чрез проактивна медийна, образователна, социална и обществена комуникация с ключови за съда общности. Ванухи Аракелян коментира два получени срещу нея сигнала от Всеарменския католикос в Румъния и от Общоарменския благотворителен съюз със седалище в Швейцария.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Олга Керелска, Атанаска Дишева, относно комуникационната политика на Апелативен съд – Варна, нейното тълкуване на съдийското самоуправление, значението на провежданите от съда зонални съвещания, работата с вещи лица и ролята на съдебните помощници, за отношението ѝ към мандатността на ръководните длъжности и възможните властови деформации, както и за необходимата Съдебна палата за съдебната власт във Варна.

Подкрепа за кандидатурата на Ванухи Аракелян заявиха Боряна Димитрова, Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС. Те се мотивираха с реализираните промени в съда, впечатляващата управленска концепция, управленския талант на кандидата, показаните воля и независимост при изпълнение на служебните задължения, професионализма, прецизността и умението за работа в екип, задълбочената ѝ визия как да реши проблемите на съда, получената подкрепа от колектива. Посочено бе, че обсъдените сигнали срещу Ванухи Аракелян, не поставят под съмнение нейния морал, а се открояват нейната откритост, коректност и почтеност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд