Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Марин Георгиев Маринов за втори мандат на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 12 гласа „за“ Марин Георгиев Маринов за втори мандат административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна. Изслушването и изборът са направени при отвод на Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия, на основание родствени отношения.

Марин Маринов има над 20 юридически стаж в органите на съдебната власт като младши съдия и съдия. Бил е заместник на административния ръководител на Районен съд – Варна, както и в Окръжен съд – Варна. Изпълнявал е функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна, а от 23.04.2014 г. заема длъжността административен ръководител на Окръжен съд – Варна.

Марин Маринов кандидатства за поста въз основа на придобитите през професионалния му стаж знания и административен опит, на постигнатите резултати и задълбочено познание за работата на съда, както и с убеждение, че може да допринесе за развитието му. Той обърна внимание на постигнатото високо качество на правораздавателна дейност, чрез реализираните от него плавни промени във функционирането на съда, създадения дух на екипност и взаимопомощ при преодоляване на кризисни ситуации. Кандидатът набелязва като основни насоки за работа във втория управленски мандат развитието на кадрите, осигуряване на необходимата материална база на съда чрез изграждане на Съдебна палата, въвеждане на пълна система за електронен обмен на дела в целия съдебен … Акцент за него са разширяването на приложението на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове, насърчаване на развитието на детското правосъдие, повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията, както и мотивацията на служителите и съдиите в съда. Той ще следва политика на откритост, достъпност и прозрачност в комуникацията със служителите и магистратите, като развива двупосочна комуникация с тях, включително чрез създаване на вътрешна електронна платформа за дискусии по актуални правни теми.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Олга Керелска,  – членове на ВСС. Те поискаха информация за провежданата политика за професионално развитие на съдебните служители и виждането му за подобно влияние върху кариерното развитие на магистратите, за спецификите в прилагането на детското и електронно правосъдие.

Подкрепа за Марин Маринов заявиха Красимир Шекерджиев, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска – членове на Съдийската колегия, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те се мотивираха с единодушната подкрепа на Общото събрание за кандидата, ясната му визия за проблемите на съда и на съдебната власт във Варна и за техните решения, активната му работа за изграждане на Съдебна палата там, детайлно познаване на администрирането на съда, създадената организация на работата и реализираните постижения,  представената концепция за управление. Отбелязани бяха професионализмът и получената най-висока атестационна оценка от кандидата, както и показаните от него нравствени качества.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд