Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Петър Христов Маргаритов за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Смолян

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Петър Христов Маргаритов за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Смолян.

Той има над 18 години юридически стаж, от които 10 години в органите на съдебната власт като съдия. От 26.07.2013 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Смолян.

В представената концепция за управление на съда той посочва, че е мотивиран да се кандидатира отново за длъжността от придобития опит по администрирането на съда, финансовото и материалното му осигуряване, управлението на човешките ресурси и проблемите в организацията на работата, както и от постигнатите през първия му мандат резултати. Като свои приоритети той набелязва провеждане на разумна политика по отношение на числеността и структурата на съдебната администрация, запазване на въведената специализация и подобряване на качеството на правоприлагането, повишаване на професионалната квалификация на съдиите, държавния съдебен изпълнител, съдията по вписвания и съдебните служители. Кандидатът планира създаване на ефективен механизъм за електронен обмен на данни със страните по дела, преодоляване на проблеми при възлагането и изготвянето на съдебни експертизи и оптимално оползотворяване на възможностите за електронна кореспонденция със страните. Основни цели за него са също повишаване на квалификацията на съдебните заседатели, създаване на адекватна медийна политика, насърчаване на страните по дела към медиация и други.

Въпроси към кандидата поставиха Вероника Имова, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Драгомир Кояджиков – членове на ВСС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, и Георги Чолаков  - председател на Върховния административен съд. Те поискаха мнението му за реформата на съдебната карта, отражението на предприетото от прокуратурата преструктуриране, както и за кадровото състояние на съда, относно приложението на съвременните технологии, осъществяваната публична комуникация, натовареността и системата за измерването ѝ, възможността за балансиране на натовареността чрез разпределение на заповедните производства. Поставени бяха въпроси за събираемостта на публичните вземания и практиката по наказателни дела с административен характер.

Подкрепа за Петър Маргаритов заявиха Цветинка Пашкунова и Вероника Имова – членове на ВСС, които се мотивираха с показаните от кандидата професионални, управленски и нравствени качества, задълбоченото познаване и създадената организация на работа в съда. Обърнато бе внимание на постиженията на Районен съд – Смолян, както и на заявените от Общото събрание на съда доверие и подкрепа за кандидатурата му, и изразеното уважение от съдебните служители.    

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд