Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разгледа възраженията на двама магистрати срещу изготвените им комплексни оценки

23 април 2019 година

Съдийската колегия на ВСС изслуша на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ възражението на Росица Велкова Иванова-Стойчева – съдия в Софийския районен съд, във връзка с постъпилото възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за извънредно атестиране.

Колегията уважи частично възражението и на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Росица Иванова-Стойчева – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“ – 96 точки.

Съдийската колегия на ВСС изслуша на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ възражението на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос, против цифровото изражение на изготвената му комплексна оценка при извънредното атестиране във връзка с негово участие в конкурс за преместване.

Колегията остави без уважение възражението на Николай Гемеджиев – съдия в Районен съд – Айтос. На основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране като е приета комплексна оценка „много добра“ – 94.

Възражението бе разгледано при отвод на Боряна Димитрова – член на Съдийската колегия, като бивш административен ръководител на съдия Гемеджиев.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи изслушването на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, за 14 май 2019 г. Решението е във връзка с депозирано на 22.04.2019 г. от нея във ВСС становище, че няма възможност да се яви пред Съдийската колегия, предвид насрочени извънредни съдебни заседания и планирано дежурство в посочения ден.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд