Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение възражение на магистрат, недопуснат до участие в процедура за избор на административен ръководите на Районен съд - Кубрат

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражение на Диана Пенчева Петрова-Енева – съдия в Районен съд – Кубрат, кандидат за заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Кубрат.

Решението на СК се основава на чл. 167, ал. 5 от Закона за съдебната власт, съгласно което длъжностите „административен ръководител на съд могат да се заемат не повече от два мандата в един и същи орган на съдебната власт“. В чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България, е разписано, че административните ръководители се назначават на длъжност за срок от пет години с право на повторно избиране. С решение на Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от КРБ, изразът „с право на повторно назначаване“ изключва възможността едно лице да стане административен ръководител на конкретен съд, прокуратура или следствена служба за повече от два мандата.

Данните от кадровото досие на съдия Диана Енева показват, че тя е назначена за административен ръководител – председател на Районен съд – Кубрат с решение на ВСС по протокол № 26/17.07.2004 г. и за втори мандат с решение на ВСС по протокол № 32/29.07.2009 г. Тя е била освободена от заеманата административно-ръководна длъжност поради подадена оставка с решение на ВСС по протокол № 5/30.01.2014 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд