Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност поради пенсиониране Капка Василева Костова – съдия във Върховния касационен съд

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри Капка Василева Костова – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и председателстващ Съдийската колегия на ВСС. Той посочва, че почти целият трудов стаж на Капка Костова е преминал в съдебната система, като последователно е правораздавала в Софийски районен съд, Софийски градски съд и Върховния касационен съд. Повече от 11 години тя е била председател на Софийски районен съд. В периода декември 2009  г. – юни 2011 г. е била член на Висшия съдебен съвет, след което като съдия във ВКС председателства неговото Първо наказателно отделение. С безупречното си поведение на магистрат, спазващ правилата за професионална етика, и с образцово изпълнение на служебните си задължения, тя е допринесла за издигане на авторитета и престижа на съдебната власт.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – поради пенсиониране, Капка Костова от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 02.05.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд