Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Красимир Ламбрев Бамбов – съдия в Окръжен съд – Кюстендил

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, Красимир Ламрев Бамбов – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е по предложение на Мирослав Начев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил. Той посочва, че целият трудов стаж на съдия Красимир Бамбов е преминал в съдебната система, като съдебен изпълнител, съдия и заместник-председател на Районен съд – Дупница. След 01.07.1992 г. е съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Заемал е длъжността „административен ръководител – председател“ и има принос за функционирането на съда като независима институция, осъществяваща качествено правосъдие. Сочи се безукорното му изпълнение на служебните задължения и изградения авторитет сред магистратите и съдебните служители.

Колегията освободи Красимир Бамбов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, считано от 27.04.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд